Школски часопис
 
Вандредно школовање

Распоред пријављивања и полагања испита за ванредне ученике:

Испитни рокови Полагање
Октобарски рок 5.10.2015.
Децембарски рок 7.12.2015.
Фебруарски рок 18.2.2016.
Априлски рок 1.4.2016.
Јунски рок 3.6.2016.
Августовски рок 22.8.2016.

 

Пријаве испита почињу недељу дана пре поменутих датума.

 

 На основу чл.57 став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ('Сл. гласник РС', бр.72/09 и 52/11,55/13), и Одлуке  Министарства просвете, науке  и технолошког развоја РСрбије  бр. 611-00-194/2012-03 од 21.10.2013.године ,доноси се

 

П Р А В И Л Н И К

ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

 

Члан 1

 

Правилником о ванредним испита (у даљем тексту: Правилник) регулишу се организовање и вредновање послова који не представљају део структуре радног времена запослених у Економско-трговинској школи у Пожаревцу (у даљем тексту: Школа).

 

У П И С   Г О Д И Н Е

 

Члан 2

 

Стицање права на упис одређене струке и образовног профила (преквалификација, доквалификација, наставак школовања исл. ) у оквиру Школе у својству ванредног ученика, поред осталих Законом прописаних услова, лице остварује уплатом одређеног новчаног износа, одн. упис године

  • Вредност уписа године износи 3.300,00 динара.

 

Члан 3

 

Упис године  се односи на једну школску годину , уплаћује се у  септембру месецу сваке шк.године, уколико кандидат положи све предмете предвиђене Наставним планом и програмом за изабрани образовни профил и за разред за који полаже испите.

 

Члан 4

 

Висина уписа године за ученике средњих стручних школа који плаћају трошкове школовања у школској години утврђена је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

О Б Н О В А  Г О Д И Н Е

 

Члан  5.

 

Кандидати одн. ванредни ученици који до октобарског испитног рока не положе све испите из једног разреда предвиђене Наставним планом и рпограмом за изабрани образовни профил , плаћају накнаду тзв.обнову године.

 

Вредност обнове године  износи 1.100,00 динара  

 

Висина обнове  године за ученике средњих стручних школа који плаћају трошкове школовања у школској години утврђена је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

Кандидати одн. ванредни ученици који у току шк.год. у којој је обновио годину положи  све испите из једног разреда предвиђене Наставним планом и рпограмом за изабрани образовни профил,може наставити полагање испита из наредног разреда уз уплату накнаде за уписа године у износу од 3.300,00 динара.

 

Број уписаних ванредних ученика по струкама:

 

Ред. бр.   Број уписаних ученика Планирани упис за школску 2015/2016. годину Укупно
1. Економски техничар 34 5 39
2. Финансијски техничар 8 5 13
3. Трговински техничар 100 15 115
4. Туристички техничар 2 5 7
5. Угоститељски техничар 8 10 18
6. Кулинарски техничар 8 5 13
7. Трговци 50 10 60
8. Конобари 30 10 40
9. Кувари 42 10 52
10. Посластичар 2 5 7
11. Столар 17 5 22
  УКУПНО: 301 60 386