Школски часопис
 
Економски техничар
Школовање траје 4 године.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ради углавном у канцеларији или на шалтеру, седећи, уз употребу рачунара.


Обавља следеће врсте послова:  • књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне и један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта;

  • води благајничко пословање, попуњава књигово-дствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању;

  • по потреби обавља готовински и безготовински платни промет.


ВАЖНЕ особине - Осим сналажења са бројевима, за успех у овом занимању битне особине су: одговорност, тачност, систематичност и развијене вештине комуникације, као и концентрисаност, конзервативност и савесност.


ВЕШТИНЕ које стиче: административне вештине, аналитичко размишљање, вештина рада под притиском, менаџмент новца.


По завршетку средње школе може да настави даље школовање на свим економским факултетима и високим пословним школама.Школовање траје 4 године.
Обавезни предмети: