Школски часопис
 
05.10.2020.
Издавање дупликата сведочанства и дипломе - ОБАВЕШТЕЊЕ о поступку

3. ДОСТАВИТИ ДОКАЗ О УПЛАТИ (КОПИЈУ УПЛАТНИЦЕ)РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 840-742221843-57, МОДЕЛ 97, ПОЗИВ НА БРОЈ 52080 У ИЗНОСУ ОД 810,00 ДИНАРА (ПО ДОКУМЕНТУ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВА НЕВАЖЕЋИМ). 4. ДОСТАВИТИ ДОКАЗ О УПЛАТИ ТРОШКОВА ЗА ИЗДАВАЊЕДОКУМЕНАТА У ИЗНОСУ ОД 400,00 ДИНАРА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ШКОЛЕ 840-629666-11, МОДЕЛ 97, ПОЗИВ НА БРОЈ 73-01936-745151-00-04-920 .5. СЕКРЕТАРИЈАТ ИЗДАЈЕ ДУПЛИКАТ ТРАЖЕНОГ ДОКУМЕНТА ТЕК НАКОН ОБЈАВЕ ОГЛАСА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС. Образац молбе можете преузети овдеСЕКРЕТАРИЈАТ