Школски часопис
 
09.10.2019.
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА

Овај програм јесте програм од јавног интереса који има за циљ оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора основних школа и гимназија за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћења сопственог рада. Након одржаних обука за наставнике опште-образовних предмета, дошла је ред и обука за наставнике економске и правне групе предмета. Обука је одржана у просторијама наше школе 7. и 8. септембра и обухватала је следеће теме:


Програми наставе и учења у основном и средњем образовању – опште карактеристике;


Планирање наставе и учења обавезних предмета и изборних програма;


Остваривање наставе и учења;


Међупредметне компетенције;


Пројекат и пројектна настава;


Планирање пројектне наставе;


Предузетништво;


Праћење и вредновање наставе и учења.


Обука траје три дана тако да након ових 16 сати непосредног рада наставници имају још 8 сати online рада. Захваљујемо се водитељима обуке Анити Младеновић, наставнику правне групе предмета и нарочито просветном саветнику Драшку Грујићу на јасним, прецизним и корисним информацијама које смо добили за ова два дана обуке.


Сања Новаковић - школски педагог